Websitevoorwaarden

Voor het bezoek aan en gebruik van deze website van Privacycoaches gelden onderstaande websitevoorwaarden. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die wij op deze website bieden, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze websitevoorwaarden.

Informatie
De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staat Privacycoaches niet in voor de juistheid en volledigheid er van. Wij kunnen de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen.

(Auteurs)rechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen informatie, inclusief de inhoud van de trainingen, bij Privacycoaches. Bezoekers mogen de website en informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik. Elk ander gebruik van de website of informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Privacycoaches in een andere website of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Privacycoaches en enige andere website is zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Privacycoaches niet toegestaan.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar andere websites. Privacycoaches is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze websites waarnaar op deze website een link is opgenomen. Of voor websites waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze websitevoorwaarden, maar ook ons Privacy- en Cookiestatement, is niet van toepassing op (persoons)gegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Aansprakelijkheid
Privacycoaches garandeert niet dat de website en de daarop aangeboden diensten (zoals trainingen) foutloos werken. Privacycoaches is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op haar website. Noch is zij aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid gebruik te maken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Privacycoaches.

Overige
Privacycoaches beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.

Wij wijzen je erop dat wij deze websitevoorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Daarom adviseren wij je de websitevoorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan.

Als deze websitevoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte wel van kracht.

Deze website en de websitevoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze websitevoorwaarden ontstaan worden behandeld door de bevoegde rechter te Utrecht.

12 januari 2022

[1] Privacycoaches B.V. is geregistreerd onder KvK-nummer 84438746

Start typing and press Enter to search