Algemene voorwaarden Privacycoaches B.V.

1. Privacycoaches B.V. (hierna: Privacycoaches) is een privacy consultancy boutiquekantoor die onder meer de volgende diensten levert:
a) Consultancy
b) Juridische dienstverlening
c) Privacy Excellence Traineeship
d) Projectmanagement
e) Trainingen

2. Deze Algeme voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, inclusief vervolgwerkzaamheden, die verricht worden door Privacycoaches. Andere algemene voorwaarden zijn expliciet niet van toepassing.

3. Iedere aansprakelijkheid van Privacycoaches is beperkt tot het bedrag dat betaald wordt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Mocht, om een of andere reden, er niet betaald worden onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan geldt een maximale aansprakelijkheid tot het bedrag van de door de klant aan Privacycoaches betaalde vergoeding exclusief BTW over het laatste jaar met een maximum van € 100.000,-.

4. Bij schade aan personen of zaken waarvoor Privacycoaches verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat betaald wordt onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

5. Privacycoaches factureert maandelijks aan het einde van een kalendermaand. Facturen worden verstuurd per email. De klant gaat hiermee akkoord. Betaling van facturen dient te gebeuren binnen de termijn zoals vermeld op de factuur. In het geval er geen termijn staat vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. De klant is na de betalingstermijn in verzuim nadat een ingebrekestelling verstuurd is waarvan de termijn ook is overschreden. Vanaf de dag na het einde van betalingstermijn kan Privacycoaches de wettelijke, in Nederland geldende handelsrente berekenen, welke klant verplicht is om te betalen tezamen met het oorspronkelijke factuurbedrag.

6. Privacycoaches is gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te passen. Daarvoor zal uiterlijk één (1) maand van tevoren een tariefvoorstel verstuurd worden aan de klant. Dit geldt uiteraard niet voor producten met een vaste prijs, eventueel overeengekomen voor een vaste duur (zoals onze strippenkaarten).

7. Elke overeenkomst tussen Privacycoaches en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Elk der partijen kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

8. De relatie tussen Privacycoaches en haar klant wordt beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil zullen partijen eerst op directieniveau proberen tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt, zal een geschil worden beslecht door de rechtbank in Utrecht.

Augustus 2022

Start typing and press Enter to search